Დადებითი
 • A tantalizing maximum win of 12,957x your stake.
 • An array of bonus features to keep the gameplay intriguing.
 • Uninterrupted and sleek gameplay on mobile platforms.
მინუსები
 • The soundtrack's repetitive nature might wear on some players.
 • A slightly below-average RTP when compared to other slots in the market.

Step into a world where history meets modern casino gaming with Big Benji Bonanza from Yggdrasil and Jelly. This slot game pays homage to none other than Benjamin Franklin, often affectionately termed “Benji”. Celebrated not only for his iconic presidential legacy but also his face gracing the $100 bill, it’s only fitting to have a game celebrating such a significant figure in American culture.

Drawing inspiration from numerous other online slots, the game becomes a mosaic of beloved features, combining elements players have cherished elsewhere. Whether you see this as a rich blend of the best in slot gaming or crave something more original, there’s no denying Big Benji Bonanza’s appeal.

Type Buy Bonus
Release date May 30th, 2022
Number of lines 243
RTP 95.5%
არასტაბილურობა Medium-High
Hit frequency 29.01%
Max multiplier X 12,957.80
min_coin 0
reels 5
rows 3

Gameplay Mechanics and Design

Big Benji Bonanza review
The game utilizes a vibrant yet balanced color palette, ensuring that the visuals are lively without being overwhelming. When you manage to land a winning combo, the symbols illuminate vibrantly, making your achievements feel all the more rewarding. However, the sonic elements present a mixed bag. While the sound effects enhance the gameplay and immerse players deeper into the experience, the music somewhat detracts from it. The recurring, brief musical loop can become tiresome rather swiftly. A noticeable oversight is the inability to mute only the music while retaining the sound effects, forcing players to make a binary choice between total silence or enduring the repetitive tune.

Diving into Big Benji Bonanza Slot, players are greeted with a classic 5×3 reel grid, yet there’s an exciting twist with up to 243 pay lines, enhancing opportunities to strike it big. The slot allows a wide betting range, with a minimum stake of 0.20 going up to a hefty 20. And for those chasing colossal rewards, the game promises a staggering maximum win of 12,957x your stake. The controls, complementing the game’s visuals, are designed intuitively. Whether adjusting your bet or diving into pay tables, everything feels fluid, catering to both newcomers and seasoned slot enthusiasts.

Symbols

Within the vibrant confines of Big Benji Bonanza, symbols are neatly categorized into three distinct groups: regular symbols, cash symbols, and unique elements. Delving into the regulars first, we find the following payouts:

 • 10, J, Q: Payouts of 0.2x, 0.5x, and 1x.
 • K, A: Rewards of 0.25x, 0.6x, and 1.5x.
 • Luscious Cherries: They yield 0.4x, 0.9x, and 2.5x.
 • Melodious Bells: These chime in with 0.5x, 1x, and 3x.
 • Dazzling Gem: A shine of 0.75x, 1.25x, and 3.75x.
 • Lucky 7: Offering a hearty 1.5x, 2.5x, and 7.5x.
 • Our Mascot, Benji: A versatile figure with 0.5x, 1x, and 5x.

The cash symbols, intriguingly, represent famed faces from US dollar bills, each carrying a specific value. The comprehensive list includes:

 • Georgie – Standing tall with 1x.
 • Jeff – Clocking in at 2x.
 • Abs – Solid with 5x.
 • Hamilton – A neat 10x.
 • Jacko – A respectable 20x.
 • Grant – Commanding 50x.
 • Benji – The jackpot at 100x. As you can see, Benji plays a dual role, serving as both a regular symbol and a cash one.

Wins from these symbols can emerge either from the traditional adjacent winning lines or when the enigmatic Cash Machine feature graces the 5th reel, absorbing the values of all monetary symbols in sight.

Big Benji Bonanza Demo

Two special symbols:

 • Versatile Wild. can only surface on reels 2, 3, and 4, replacing every symbol except for the Money, Cash Machine, and Scatter symbols.
 • Scatter. Land three or more scatters, and you’re ushered into the exciting bonus round.

Special Features

These special attributes not only amplify the thrill but also substantially boost the winning potential.

Cash Machine

Dive deep into the realm of the Cash Machine! When it makes an appearance on reel 5, expect a pleasant surprise. This mechanism calculates and grants the cumulative value of all visible money symbols straight to your bankroll. This nifty Cash Machine is available in both the primary gameplay and during Free Spins.

უფასო ტრიალები

Scatter symbols are your tickets to a spinning gala. By landing 3 or more anywhere in sight, you’re ushered into the Free Spins bonanza. Here’s the breakdown:

 • 5 Scatters: Enjoy 10 Free Spins, minus the 1x and 2x Money Symbols.
 • 4 Scatters: You’ll get 10 Free Spins, but without the 1x Money Symbol.
 • 3 Scatters: Relish a straight-up 10 Free Spins round.

But the spinning saga doesn’t end there! Upon entering the Free Spins mode, players are greeted by the Bonus Wheel, which selects a unique Money Symbol to be the star of the spins. Only this handpicked Money Symbol reigns supreme during your Free Spins.

Big Benji Bonanza Gameplay

Hoping for more action? You can! By landing 2 or more Scatter Symbols, you not only earn extra spins but also elevate your Money Symbol to a grander value, cheekily named the “next president prize”. Here’s how it works:

 • 2 Scatters: Grab 3 more spins and elevate your Money Symbol.
 • 3 Scatters: Pocket 5 extra spins with a Money Symbol promotion.
 • 4 Scatters: Claim 10 added spins and a Money Symbol boost.
 • 5 Scatters: Revel in a whopping 20 Free Spins and the Money Symbol’s ultimate elevation.

Super Staxx™ Symbol

While indulging in the Free Spins, be on the lookout for the Super Staxx™ symbols. These can unveil any symbol, showing the number of stacked symbols atop. They provide 2 to 10 more ways per symbol. Note that while any paid symbol might turn into a Super Staxx™, the Scatters and Cash Machine stay exclusive. And remember, your Free Spins maintain the bet level of your base game.

Big Benji Bonanza RTP, Volatility, and Max Win

Diving into the numbers, Big Benji Bonanza Slot presents an RTP of 95.5%, slightly below the industry average but still promising. When it comes to its volatility, the game treads between medium to high, indicating a mix of regular rewards and the thrilling potential for substantial wins. And speaking of big wins, the game doesn’t hold back, offering players the chance to pocket up to a whopping 12,957x their stake. This blend of numbers signifies both excitement and opportunity for the dedicated spinner.

Big Benji Bonanza Demo

For those who’d like a taste before committing, Big Benji Bonanza thoughtfully provides a trial mode. This allows players to immerse themselves in all its vibrant features without any financial stakes, offering a hands-on feel of the game’s mechanics and charm. Dive into the demo and see if Benji’s world is right for you!

Mobile Adaptability

Big Benji Bonanza shines in its adaptability for mobile devices, be it a smartphone or tablet. Crafted with the latest HTML5 technology, it ensures the game’s compatibility with compact screens is second to none. A touch-based interface ensures easy control, with simple taps and swipes allowing you to kickstart auto-play, mute the audio, or glance at the paytable. Furthermore, whether you’re team Android or team iOS, the game caters flawlessly to both platforms.

საბოლოო აზრები

On the bright side, its visual appeal and inventive features make Big Benji Bonanza Slot a joyride for slot enthusiasts. However, aspects like its soundtrack and RTP might require some players to adjust their expectations. All in all, it presents a unique gaming landscape worth exploring for both its charms and its quirks.

FAQ

Is Big Benji Bonanza beginner-friendly?

Absolutely! It's user-friendly, and Demo Big Benji Bonanza lets newcomers practice without risk.

What's the win frequency in Big Benji Bonanza?

It has medium-high volatility, offering a mix of consistent smaller wins and occasional larger payouts.

How's the mobile experience for this slot?

Top-notch! It's optimized for mobiles, ensuring sharp graphics and smooth gameplay on any device.

Are there other bonus features aside from the wild?

Yes, there are Free Spins, Cash Machine, Super Staxx™ Symbol that amplify the winning potential.

How high can the winnings go in this game?

You can win up to 12,957x your stake, especially during bonus rounds with multipliers and wilds.

სარა უილიამსი
ავტორისარა უილიამსი

სლოტ თამაშების სპეციალისტი, რომელსაც აქვს გატაცება მოეტანა აზარტი და გართობა მოთამაშეებისთვის მთელ მსოფლიოში. აზარტული თამაშების ინდუსტრიაში მრავალწლიანი გამოცდილებით, სარა გახდა ექსპერტი სლოტების სფეროში და მის ცოდნას ძალიან აფასებენ როგორც მოთამაშეები, ასევე კაზინოს ოპერატორები.