Დადებითი
 • კაზინოს თამაშების უზარმაზარი არჩევანი საუკეთესო პროვაიდერებისგან
 • მიმზიდველი ბონუს შეთავაზებები და აქციები
 • უსაფრთხო, უსაფრთხო და სანდო სათამაშო პროვაიდერი
 • ხელმისაწვდომია 24/7 მომხმარებელთა მხარდაჭერის სერვისები
 • გადახდის ვარიანტების ფართო სპექტრი დეპოზიტებისთვის და განაღდებისთვის
 • მობილური მეგობრული საიტი შესანიშნავი მობილური თამაშების გამოცდილებით
მინუსები
 • შეზღუდულია ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორიცაა შეერთებული შტატები

Discover the allure of Parimatch Casino, a premier online gaming destination operated by Sport Global Pari N.V.Renowned for its expansive selection of games spanning casino classics, sports betting, and e-sports, Parimatch Online Casino captivates enthusiasts with its diverse offerings. Standout features include its bountiful bonuses, ensuring players are rewarded generously, and round-the-clock technical support, guaranteeing a seamless gaming experience. With its rich history and commitment to customer satisfaction, the casino emerges as a top choice for discerning online gamblers seeking excitement and variety.

☑️ საიტი parimatch.com
☑️ ენები EN, NL, PT, FR
☑️ დაარსდა 1994
☑️ კომპანია Sport Global Pari NV
☑️ ლიცენზიები კურასაო
☑️ შეზღუდული ქვეყნები ავსტრია, კურაკაო, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, იტალია, ნიდერლანდები, ნიდერლანდების ანტილები, ჩრდილოეთ კორეა, პუერტო რიკო, რუმინეთი, სლოვაკეთი, სამხრეთ კორეა, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთი
☑️ კაზინოს ტიპი მყისიერი თამაში, მობილური, სპორტი, კრიპტო კაზინო
☑️ დეპონირების მეთოდები Visa, MasterCard, პირდაპირი eBanking, WebMoney, Skrill, Neteller, Bitcoin, საბანკო გადარიცხვა, Ethereum, Tether, EcoPayz, Litecoin, Bitcoin Cash, AstroPay Direct, Flexepin, MuchBetter, Neosurf, Apple Pay, Google Pay
☑️ გატანის მეთოდები Visa, MasterCard, WebMoney, Skrill, Neteller, Bitcoin, საბანკო გადარიცხვა, AstroPay Direct
☑️ გატანის დრო ელექტრონული საფულეები: 0-24 საათი, საბანკო გადარიცხვები: 3-7 დღე, ჩეკები: არ არის შემოთავაზებული, ბარათით გადახდა: 0-72 საათი, ლოდინის დრო: 0-24 საათი
☑️ RTP Მითითებული არ არის
☑️ თვითგამორიცხვის რეესტრში მონაწილეობა არა

Parimatch კაზინოს მიმოხილვა

Since its inception in 1994, Parimatch has been a stalwart in the betting industry, initially gaining acclaim through its top-tier sportsbook. Expanding its horizons, the platform ventured into the casino realm in 2020, unveiling a diverse collection of gaming options including slots, table games, and live dealer experiences, among others. Operating under a Curacao license, Casino Parimatch ensures the security of user data through cutting-edge encryption techniques and robust firewall defenses. The platform also promotes account safety with optional two-factor authentication and champions responsible gambling with tools like limit settings and GamStop integration.

Parimatch კაზინოს მიმოხილვა

Its user interface is designed for efficiency, allowing for seamless navigation and quick access to critical information, including direct links to the Terms & Conditions and FAQs. The site stands out for its flawless performance, offering intuitive content filtering and the ability to search for games by title or provider. Players can even enjoy slots and table games for free in demo mode without the need to register, adding to the platform’s accessibility and appeal.

Parimatch ვირტუალური თამაშები

At the core of the casino’s appeal is its extensive catalog of games, which is said to exceed 8000 individual titles (Gaming.net). This impressive collection spans across various genres, ensuring that players of all preferences can find something to enjoy. The assortment includes classic and video slots, table games, live dealer options, and specialty games such as e-Sports and virtual sports.

Parimatch Casino Slots

The platform boasts a wide array of slot games, catering to a variety of player preferences. The diversity of suppliers means that players can enjoy a mix of classic slots, video slots, and progressive jackpots, each with unique themes, graphics, and bonus features.

The real-time tracking of slot data, which encompasses insights from over 100 million spins, is a unique feature offered by Parimatch. This allows players to monitor their slot performance and compare statistics with the community, adding an extra layer of engagement and competition to the slot-playing experience.

Parimatch Games

Table Games

The table games selection is equally impressive, providing a variety of classic and contemporary games. Players can indulge in traditional casino favorites such as blackjack, roulette, baccarat, and craps, each available in multiple variants to suit different play styles and strategies.

The table games at the platform are designed to cater to both novice and experienced players, with user-friendly interfaces and clear instructions that make it easy for newcomers to get started. For seasoned gamblers, the variety of table limits and game rules allows for strategic play and the opportunity to employ complex betting systems.

Parimatch Live Casino

The live casino experience at Parimatch is designed to replicate the excitement and interaction of a land-based casino. Players can engage in real-time with professional dealers across a range of live games, including live blackjack, live roulette, and live baccarat. The live games at the platform are streamed in high-definition, providing an immersive experience that brings the thrill of live gambling to the comfort of the player’s home. The live casino platform is robust, with reliable streaming technology ensuring a seamless gaming experience without interruptions.

Software Providers

The backbone of online casino gaming lies in the expertise and creativity of software developers, and Parimatch Casino proudly stands alongside more than 120 distinguished providers, ensuring an unparalleled standard of gameplay. Renowned industry titans such as Playtech, NetEnt, Microgaming, and Betsoft grace their roster, complemented by the innovative contributions of Blueprint Gaming, Endorphina, GameArt, and Red Dragon Gaming.

Software Providers

This extensive collaboration not only guarantees a plethora of gaming options but also promises regular updates featuring the latest and most thrilling titles, enriching the gaming experience for enthusiasts worldwide.

Parimatch Casino App

Discover the convenience of the Parimatch Mobile App, available for both Apple and Android devices, tailored for players with active lifestyles. Whether you’re commuting or traveling, this app ensures seamless access to a vast array of games along with exclusive promotions offered by Parimatch. If downloading the app isn’t your preference, the Parimatch mobile site offers a comparable experience. While slightly slower in performance compared to the app, it still delivers the excitement and features you expect.

Parimatch საბანკო ოფციები

Depositing funds into a Parimatch account is a straightforward process, with the platform offering multiple avenues for users to initiate transactions. The deposit options available include traditional banking methods, eWallets, and mobile payment solutions, each with its own set of limits and processing times. The platform’s inclusivity is further highlighted by the low minimum deposit amounts for some methods, which can be as low as €1, making it accessible for users with varying financial capabilities.

The withdrawal process is designed to be user-friendly, with the platform requiring account verification for withdrawals exceeding €84. This verification step is a standard security measure to ensure the legitimacy of transactions and the protection of user funds. Withdrawals have a minimum of €10 and a maximum of €6440 at any one time.

Withdrawal methods typically mirror the deposit options, with most operators, including Parimatch, requiring users to withdraw funds using the same service utilized for depositing. This policy is in place to prevent fraudulent activities and money laundering.

Withdrawal time can vary depending on the chosen banking method and ranges from a few hours to 3-5 business days.

Users may occasionally encounter issues when attempting to withdraw funds, such as trying to use a different withdrawal method from the one used for depositing. Parimatch provides an FAQ section and customer support to address such concerns, ensuring that users can resolve any problems efficiently. This focus on customer service is indicative of Parimatch’s commitment to maintaining a user-friendly platform.

Parimatch Casino Bonus

Parimatch მომხმარებელთა მხარდაჭერა

At Parimatch, players are offered a robust support system designed to address their needs and concerns efficiently. This ensures that any challenges encountered can be swiftly resolved, allowing for an uninterrupted gaming experience. Below is a detailed list of the various support channels available:

 • Live Chat: For instant responses and real-time assistance.
 • Phone: Direct line for those who prefer voice communication.
 • ელფოსტა: For detailed inquiries and non-urgent issues.
 • FAQ: A comprehensive compilation of answers to commonly asked questions.
 • Social Media: Engage with the casino through popular social platforms for updates and support.

Sweet Bonanza Parimatch Casino Welcome Offer

At Parimatch, you can enjoy the Sweet Bonanza Welcome Bonus – 25% up to €200 along with 300 free spins to start your gaming adventure. This offer is only available for new players making their first deposit, allowing them to get the most out of their gaming experience. This bonus is cashable, which implies that players can eventually withdraw the bonus amount after meeting the specified wagering requirements. Besides, you won’t have to master the new site for a long time – the platform is designed with ease of navigation and user-friendliness in mind.

How to Play Parimatch Online Game Sweet Bonanza

Dive into the excitement of Sweet Bonanza at Parimatch Casino Online, a distinctive online slot game crafted by Pragmatic Play that infuses traditional slot allure with the prospect of lucrative rewards. Embarking on this adventure requires setting up a casino account and initiating a deposit. Follow the simple process to begin your journey towards potentially significant winnings.

ანგარიშის რეგისტრაცია

Registering an account on our platform is a straightforward and secure process, designed to ensure your privacy and convenience:

 1. Navigate to the registration page on our website.
 2. Enter your personal information, including your name, email address, and a secure password.
 3. Agree to the casino’s terms of service and privacy policy by checking the corresponding box.
 4. Verify your email address through the confirmation link sent to your inbox.
 5. Complete any additional verification steps as required.

Once these steps are completed, you’ll be ready to explore all the functionalities available to you as a registered user, ensuring a personalized and efficient experience on the platform.

Register at Parimatch

Parimatch Casino Login

Here’s a straightforward guide to accessing your Parimatch account:

 1. Visit the casino’s website.
 2. Locate and click on the ‘Login’ button at the top right.
 3. Enter your username and password in the pop-up window.
 4. If you’ve misplaced your login information, click on the ‘Forgot Password’ button and adhere to the subsequent steps to retrieve it.

After logging in successfully, you’re all set to delve into the diverse offerings of Parimatch, including secure financial dealings and engaging in a variety of casino games, all from the comfort and privacy of your home.

Make Deposit

After logging in to your account, follow the steps below:

 1. Once logged in, find the “Deposit” option.
 2. Select your preferred payment method from the available options, such as credit/debit card, e-wallets, or bank transfer.
 3. Specify the amount you wish to deposit. Make sure to check if there’s a minimum deposit requirement.
 4. Review your deposit details, and confirm the transaction. You may be asked to complete additional security verification by your payment provider.

Once the deposit is successful, your funds will be immediately available in your account balance, ready for you to start betting.

Start Playing Sweet Bonanza on Parimatch Casino Online

Once you open the game, you will be given a selection of reels and symbols that you simply have to match in order to win. The reels are filled with different fruit icons, such as grapes, apples, oranges and more. Matching five or more of these will reward you with a cash prize. In addition to this, there are cascading wins available which can increase your chances of winning even further. The game also features exciting bonus rounds like free spins and multipliers which can boost your winnings even further!

Sweet Bonanza Parimatch

Withdraw Winnings

Here are the steps you need to follow after logging into your account:

 1. Find and click on the ‘Wallet’ section.
 2. In the Wallet section, look for an option that says ‘Withdraw Funds’ and click on it.
 3. Choose your preferred withdrawal method. The casino offers various withdrawal methods, such as bank transfers, e-wallets, and more.
 4. Specify how much money you wish to withdraw, ensuring it meets any minimum withdrawal requirements.
 5. Double-check the details, and if everything looks good, confirm your withdrawal request.

After you’ve submitted your request, Parimatch will process it according to their terms and conditions. Withdrawal times may vary based on the method chosen, so it’s wise to check the expected timelines.

Sweet Bonanza Parimatch Casino Demo

The Sweet Bonanza demo on the platform is a practical tool for both new and experienced players to get a hands-on feel for the game without any financial commitment. This version provides an authentic experience of the game’s features, including its mechanics, bonus rounds, and payout system, allowing users to understand how the game operates. It’s an excellent way for players to develop strategies or simply enjoy the game for fun. Parimatch’s demo version of Sweet Bonanza is designed to offer valuable insights into the game, ensuring that when you’re ready to play with real stakes, you’re well-prepared and informed.

დასკვნა

Parimatch Online Casino stands out as a leading online gaming platform, offering an extensive array of games that cater to various interests, from classic casino games and slots to sports betting and e-sports. The introduction of its mobile app enhances player accessibility and convenience, ensuring a seamless gaming experience across all devices. Its commitment to player satisfaction is evident in its generous bonus schemes, robust technical support, and a secure environment underscored by advanced encryption and firewall technology.

FAQ

რა არის Parimatch მისასალმებელი ბონუსი?

Parimatch სთავაზობს გულუხვი მისასალმებელი ბონუსს თავის ახალ მოთამაშეებს, უზრუნველყოფს მათ 100% მატჩის ბონუსს 100 ევრომდე პირველ დეპოზიტზე. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც თქვენ გააკეთებთ თქვენს პირველ დეპოზიტს, Parimatch დაემთხვევა მას 100% ბონუსით, რაც მოგცემთ ორმაგ თანხას სათამაშოდ! ამ ბონუსის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ თამაშზე, რომელიც ხელმისაწვდომია Parimatch-ზე.

როგორ განვახორციელო დეპოზიტები და გამოვიტანო მოგება?

Parimatch გთავაზობთ გადახდის მეთოდების ფართო სპექტრს, როგორიცაა Visa, Mastercard, Skrill, NETELLER, ecoPayz და სხვა, რათა სწრაფად და უსაფრთხოდ განახორციელოთ თქვენი დეპოზიტები. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მარტივად და მყისიერად გამოიტანოთ თქვენი მოგება განაღდების გვერდზე მოცემული სიიდან თქვენთვის სასურველი გადახდის მეთოდის არჩევით.

რა არის Sweet Bonanza Parimatch?

Sweet Bonanza Parimatch არის კლასიკური ონლაინ სლოტი დამატებითი გადახვევით. ეს საინტერესო თამაში აერთიანებს ვინტაჟური სლოტ თამაშების ხიბლს თვალისმომჭრელ ვიზუალებთან და მიმზიდველ ანიმაციებთან ამაღელვებელი გამოცდილებისთვის! თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ შთამბეჭდავი მოგება მისი ბონუს ფუნქციებით, როგორიცაა უფასო დატრიალებები და ჯეკპოტები, რომლებიც უდრის თქვენს ფსონის ოდენობას 21000-ჯერ. სცადეთ Sweet Bonanza Parimatch დღეს Parimatch კაზინოში!

რა სარგებელი მოაქვს Parimatch-ზე თამაშს?

Parimatch-ზე თქვენ ისარგებლებთ უსაფრთხო სათამაშო გამოცდილებით უსაფრთხო ფინანსური ტრანზაქციებით, ანგარიშის რეგისტრაციის მარტივი პროცესით, გასართობი კაზინოს თამაშებით და მობილურისთვის მოსახერხებელი ინტერფეისით. გარდა ამისა, თქვენ მიიღებთ წვდომას ექსკლუზიურ დონეზე და რუკებზე პირდაპირ ვებ ბრაუზერებიდან, ასევე უფასო ბონუსებზე ყოველ ჯერზე! შეუერთდით ყველა გართობას დღეს; ვინ იცის, იქნებ ეს იყოს თქვენი იღბლიანი დღე!

რა არის Parimatch'-ის მომხმარებელთა მხარდაჭერა?

Parimatch უზრუნველყოფს 24/7 მომხმარებელთა მხარდაჭერას ერთგულ პროფესიონალთა გუნდთან, რომლებიც მზად არიან უპასუხონ ყველა შეკითხვას და გაუწიონ დახმარება. თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მათ ელექტრონული ფოსტით, ონლაინ ჩეთის ან ტელეფონით. ალტერნატიულად, შეგიძლიათ ნახოთ მათი ყოვლისმომცველი FAQ განყოფილება დამატებითი ინფორმაციისთვის.

რა არის მინიმალური დეპოზიტის თანხა?

Parimatch კაზინოში სათამაშოდ საჭირო მინიმალური ანაბარი არის 5 ევრო. თუმცა, გადახდის სხვადასხვა მეთოდს შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი მინიმალური დეპოზიტის ლიმიტები, ამიტომ უმჯობესია შეამოწმოთ ეს თქვენი პირველი დეპოზიტის გაკეთებამდე.

რა არის გაყვანის დრო?

თანხის განაღდების დრო დამოკიდებულია გადახდის მეთოდზე, რომელიც არჩეულია ქეშუტის მოთხოვნისას. ზოგადად, ელექტრონულ საფულეებს დასჭირდება 24 საათამდე, ხოლო საკრედიტო/სადებეტო ბარათებს შეიძლება დასჭირდეს დაახლოებით 3-5 სამუშაო დღე.

სარა უილიამსი
ავტორისარა უილიამსი

სლოტ თამაშების სპეციალისტი, რომელსაც აქვს გატაცება მოეტანა აზარტი და გართობა მოთამაშეებისთვის მთელ მსოფლიოში. აზარტული თამაშების ინდუსტრიაში მრავალწლიანი გამოცდილებით, სარა გახდა ექსპერტი სლოტების სფეროში და მის ცოდნას ძალიან აფასებენ როგორც მოთამაშეები, ასევე კაზინოს ოპერატორები.

რეიტინგი 5.0