Დადებითი
 • მრავალფეროვანი თამაშები და ფსონების ვარიანტები
 • მომხმარებელთა შესანიშნავი მომსახურება ჩეთბოტისა და ელ.ფოსტის მხარდაჭერის საშუალებით
 • სწრაფი გადახდა მრავალი გატანის ვარიანტით
 • მიმზიდველი ბონუს შეთავაზებები ახალი მოთამაშეებისთვის
 • უაღრესად უსაფრთხო პლატფორმა ძლიერი დაშიფვრის ტექნოლოგიით
მინუსები
 • ამჟამად ხელმისაწვდომია გადახდის მეთოდების შეზღუდული არჩევანი

Stake Casino stands as a forward-thinking online crypto casino, striving to meet its high ambitions. A critical look into their gaming arsenal reveals a plethora of options catering to the diverse tastes of online gamers. The essence of a successful online casino lies in its game variety, a criterion where The platform aims to excel. They offer an impressive lineup of online slots, including the widely acclaimed Stake Sweet Bonanza, alongside timeless table and card games, and immersive live dealer tables. Unique to this platform are the “Stake Originals,” exclusive games that underscore the casino’s commitment to providing unique and engaging gaming experiences. This array ensures that players seeking variety and quality in their gaming escapades will find a haven at Stake Online Casino.

Stake კაზინოს მიმოხილვა

Stake stands out amongst the rest as one of the foremost crypto casinos and sports betting platforms. With a wide selection of stimulating casino games – including slots, live casino, blackjack, baccarat and roulette – it provides an electrifying yet fair online gambling experience. Get ready to be entertained with its cutting-edge features designed for maximum enjoyment!

Casino Stake has revolutionized the gaming experience for players on the go and from desktop devices alike. Established in 2017, this cryptocurrency casino provides an unparalleled level of excitement with its exclusive slot games that are sure to keep you entertained!

The platform has a highly functional website interface, which is designed to be inviting and accessible for new players as well as experienced casino veterans. Mobile users can also enjoy an almost identical experience with this casinos’ mobile platform – it’s incredibly convenient! Ultimately, there are few complaints about the platform in terms of functionality or usability on any device – making your gaming time truly remarkable.

Stake Sweet Bonanza

Website Design and Navigation

The layout and aesthetic of the casino’s website are both unique and captivating. On the homepage’s left side, gamers will find a neatly organized list showcasing the various game categories, a feature that is mirrored just above the selection of casino games. Your account balance, which can be displayed in either cryptocurrency or US dollars, is prominently positioned at the site’s summit. For immediate assistance and inquiries, the live chat tool is conveniently located in the top right corner, adjacent to the betting slip. Those interested in learning more about the exclusive VIP club, the informative blog, or navigating through other crucial sections of the website should direct their attention to the information available at the page’s footer.

Stake ონლაინ კაზინოს თამაშები

The platform features a diverse range of games from more than 40 leading providers in the industry. This expansive selection ensures that players have access to a broad spectrum of online casino games, from slots and table games to live casino experiences and a comprehensive sportsbook.

Slots

The platform offers an extensive collection of online slots that will satisfy any enthusiast’s craving for digital reel action. With contributions from over 40 esteemed game providers such as Betsoft, Big Time Gaming, Blueprint Gaming, iSoftBet, NetEnt, Thunderkick, Yggdrasil Gaming, Play’n GO, Pragmatic Play, Evolution Gaming, Microgaming, and others, the selection is vast. Players can dive into popular titles including Sweet Bonanza Dice, Genie’s Three Wishes, Mega Moolah, Circus Delight, and the unique Crypto Gold, among others, ensuring a fresh and exciting gaming experience every time.

Stake Slots Real Money

Table Games

The platform makes it easy for players to navigate and find their preferred games, offering a rich selection for enthusiasts of classic casino gameplay, including all the traditional favorites like baccarat, poker, blackjack, and roulette.

ლაივ კაზინო

Experience the exhilaration of live casino play at Stake, where a full lobby awaits, brought to life by Evolution Gaming and Betgames.tv. The live casino section features a wide array of games, including multiple variations of blackjack, roulette, baccarat, poker, and engaging game show titles. Broadcasted in real-time from a professionally equipped studio, the live action is enhanced with high-quality streaming, allowing players to interact with well-trained dealers and fellow players through live chat. Notable games to check out for newcomers include Lightning Roulette, Dream Catcher, and Crazy Time.

Sportsbook

For those interested in sports betting, the comprehensive sportsbook caters to cryptocurrency enthusiasts with a penchant for athletic competition. Offering betting options on a wide range of sports such as tennis, football, rugby, soccer, the Olympics, cricket, golf, and more, the platform ensures there’s always a game to get excited about. Additionally, the platform provides opportunities to wager on esports and virtual sports, including football, basketball, and tennis, making it a go-to destination for diverse betting interests.

Stake კაზინოს მობილური აპლიკაცია

The Stake Casino App provides a seamless gaming experience for users on the go, compatible with both iOS and Android devices. Without the necessity for downloading any apps previously, the platform has been fine-tuned to offer flawless performance across all mobile devices. The mobile version of the site brings the excitement of top-notch online casino games right to your fingertips, offering an easy-to-navigate interface that ensures quick access to games, promotions, payments, and more with just a swipe and a tap. the casino’s mobile site boasts a vast selection of mobile-friendly slots and table games, ensuring players have a wide array of options. Moreover, Stake has launched a new app, enhancing the mobile gaming experience with smooth gameplay and comprehensive features, making it an excellent choice for those who prefer playing their favorite games while on the move.

საბანკო ოფციები

The platform offers a streamlined and diverse range of payment methods, catering to both traditional and digital preferences. Users have the flexibility to replenish their accounts using conventional bank cards, eWallets, voucher cards, bank transfers, as well as cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum. The integration of advanced security encryption ensures that all transactions, whether deposits or withdrawals, are conducted with utmost safety, eliminating concerns over processing fees. Stake crypto casino is compatible with a variety of digital currencies including Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Ripple, MoonPay, and TRON, making it an ideal platform for those familiar with digital currencies. The Stake Casino withdrawal process when using cryptocurrency is characterized by efficiency: the processing time varies from instantaneous to one hour, and the maximum withdrawal amount per transaction is not limited.

Stake კაზინო ონლაინ

Stake კაზინო ონლაინ

Მომხმარებლის მხარდაჭერა

For any assistance or inquiries, Stake offers a dedicated customer support team readily available to players. This ensures that any concerns or questions can be promptly addressed at any time. The support services include:

 • 24/7 Live Chat: Accessible around the clock for instant help.
 • Email Support: For detailed queries, email assistance is provided with fast same-day response times.
 • FAQs Page: A comprehensive resource covering common topics related to banking, bonuses, security, and more, for quick self-help options.

The casino prides itself on efficient operation, aiming for a seamless experience for all users. However, should any issues arise or if you’re simply looking for answers, the customer support team is always just a few clicks away, ensuring you’re supported every step of the way.

Security and Fairness

Stake ensures player security and fair gameplay through multiple measures. It operates under strict regulations, holding licenses from both the Gambling Commission in Great Britain and an official Curaçao eGaming Licence, showcasing its commitment to legal and ethical gaming practices. To safeguard player information, the platform employs advanced Secure Sockets Layer (SSL) encryption, ensuring all personal details are securely protected. The platform’s global accessibility is complemented by its support for numerous languages, catering to a diverse international audience. Furthermore, the casino emphasizes the importance of fair play by featuring games exclusively from reputable software developers known for their integrity and fairness. These developers are also regulated by independent third parties, adding an extra layer of trustworthiness to the gaming experience.

ბონუსი Stake Sweet Bonanza მოთამაშეებისთვის

Stake is offering a 200% Welcome Bonus up to $1000 in Crypto for Sweet Bonanza players. This bonus is available on deposits made with any of the supported cryptocurrencies, such as Bitcoin, Ethereum, Litecoin and Dogecoin. In addition to the welcome bonus, The casino also offers exclusive promotions that grant even better chances when playing for real or just practicing. Join today at Stake Online Casino to take advantage of this amazing welcome bonus!

VIP program

The casino presents a distinguished VIP program accessible solely through invitation, where the site’s administration monitors user activity to determine eligibility for VIP membership. This exclusive program offers a plethora of bonuses that escalate as members advance through various levels, starting from Bronze to the pinnacle at Obsidian. The VIP benefits include a unique monthly offer, calculated based on the member’s VIP status and their previous month’s expenditure, and a weekly VIP boost shared in the VIP Telegram group. Additional perks encompass reload bonuses, rakebacks, and level-up rewards, with the latter being offered by customer support or a dedicated VIP host based on the player’s recent activity and a base amount for each level. The program is designed to reward progression, with increased rewards and privileges at each tier, and imposes wagering requirements to ensure players are rightly positioned to reap the full spectrum of VIP advantages. Importantly, it allows for unrestricted withdrawal amounts in a single transaction, enhancing its appeal to high rollers and dedicated players alike.

Stake VIP Program

Sweet Bonanza Stake – როგორ ვითამაშოთ

Sweet Bonanza is one of the Stake Casino best slots. The game has beautiful graphics, sweet and tasty fruits in the reels and it offers some great bonus rounds. It’s a medium to high variance slot with some big wins possible. The game has a free spins feature that can be triggered by getting 3 or more scatter symbols on your reels. Also, learn Sweet Bonanza best strategy to increase your chances of winning.

Stake ანგარიშის რეგისტრაცია

Embarking on your journey with Stake begins with a simple yet essential process: registering for an account. To ensure a smooth registration experience, follow the steps outlined below:

 1. Visit the official casino’s website and locate the “Sign Up” button prominently displayed on the homepage.
 2. Enter your personal details such as your name, email address, and a secure password to protect your account.
 3. Verify your email address by clicking on the verification link sent to your inbox.
 4. Complete the KYC (Know Your Customer) process by providing a valid form of identification and necessary documentation.
 5. Finally, set up your preferred method of funding your account to start trading.

Register at Stake Casino

Ანგარიშზე შესვლა

To play at the platform, customers can easily login with their existing credentials. There are two main methods to sign in and begin playing – either by using a valid email address or a username and password.

მას შემდეგ რაც კლიენტები დაარეგისტრირებენ ანგარიშს, ისინი მიიღებენ დამადასტურებელ ელ.წერილს, რომელიც შეიცავს ბმულს ანგარიშის გასააქტიურებლად. ბმულზე დაწკაპუნებით მომხმარებლები მიიყვანენ თავიანთი პირადი ანგარიშის გვერდზე, სადაც მათ შეუძლიათ წვდომა მიიღონ სახსრებზე და დაიწყონ თამაში.

The platform provides a secure and seamless online gaming experience for players. With easy-to-use deposit and withdrawal options, reliable customer support, exclusive promotions and more – Stake has something for everyone!

Make Deposit

Before you initiate a deposit, it’s essential to ensure that your account is ready to receive funds. This simple process can be completed in a few straightforward steps, designed to make your experience as seamless as possible. Here’s what you need to do:

 1. Access your account using your secure credentials.
 2. Navigate to the financial section of your account dashboard and choose the ‘Deposit’ feature.
 3. Select from a variety of Stake Casino deposit methods available, including bank transfer, credit/debit card, or e-wallet options.
 4. Specify the amount you wish to deposit, ensuring it meets the minimum deposit requirement of the platform.
 5. Review all the details of your deposit and confirm the transaction. You may be required to authenticate the transaction for security purposes.

Once completed, your funds should be reflected in your account according to the processing time of the chosen deposit method.

Find Sweet Bonanza on Stake Casino and Start Playing

To start playing Sweet Bonanza Stake Casino, simply head to the slots section. You can find the game quickly either by using the search bar or by navigating through the game provider’s listings. The casino offers a user-friendly platform, making it easy to locate and engage with Sweet Bonanza and other games efficiently. And you can use Sweet Bonanza demo mode first until you are ready to play for real money.

Sweet Bonanza Stake

Withdraw Winnings

Withdrawing your winnings from Stake is a straightforward process. Here is a simple guide to help you understand how to withdraw from Stake Casino:

 1. Log in to your casino’s account to start the withdrawal process.
 2. Navigate to the ‘Wallet’ section of your account, where you can manage your funds.
 3. Select the ‘Withdraw’ option to initiate the withdrawal process.
 4. Choose your preferred cryptocurrency for the withdrawal, as Stake supports multiple digital currencies.
 5. Enter the amount you wish to withdraw along with your wallet address to receive the funds.
 6. Confirm the transaction by reviewing the details and clicking the confirm button.

როგორ ვითამაშოთ Sweet Bonanza Stake მობილურ ტელეფონზე

Engaging in Sweet Bonanza Stake on your smartphone offers a blend of simplicity and enjoyment, whether through a dedicated app or directly via a mobile browser on the casino’s website. To start, open the app or navigate to the website, select your desired bet amount, initiate the spin, and anticipate the alignment of matching symbols. The game boasts optimization for flawless operation across a variety of devices and is available for download from Google Play or the App Store. For those who prefer not to download, playing through a mobile browser provides an equally smooth experience. Inside the app you’ll discover comprehensive tutorials that guide you through the diverse betting options and strategies to elevate your chances of securing a win.

დასკვნა

Stake crypto casino is the perfect place to play Sweet Bonanza, an exciting and rewarding game that combines classic slot elements with modern twists. With easy-to-use deposit and withdrawal options, reliable customer support, exclusive promotions and more – the platform has something for everyone! Players can easily login using their existing credentials or register a new account in just a few steps. And thanks to its mobile app, players can enjoy Sweet Bonanza on the go from any device. So if you’re looking for an exhilarating gaming experience with great payouts, plenty of additional features and some huge jackpot prizes up for grabs – look no further than Stake Casino’s Sweet Bonanza.

FAQ

Is Stake Casino legit?

Yes, Stake is a legitimate online casino. It is licensed and regulated by the Curacao Gaming Authority and Gambling Commission in Great Britain and its operations are monitored closely to ensure fairness and responsible gaming. All of the games at the platform are powered by trusted software providers, ensuring that customers get to enjoy high-quality immersive gaming experiences with fair outcomes. The casino also implements the latest encryption technology to keep customer data and funds secure at all times.

შესაძლებელია თუ არა ანონიმური თამაში Stake-ზე?

Yes, anonymous play is available on the platform, allowing players to engage in gaming activities without having to share any personal information. This feature can be activated by going to the ‘Settings’ page on the website or mobile app and selecting the ‘Anonymous Play’ option. When enabled, all account details are hidden from other players and you will be able to play without revealing your full name or address.

როგორ შემიძლია ჩემი კრიპტო ამოღება?

ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გვახსოვდეს, არის დარწმუნდეთ, რომ აიღებთ საფულის მისამართზე, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. ყოველთვის ორჯერ შეამოწმეთ საფულის მისამართი, რომელზეც აგზავნით, რადგან არასწორ მისამართზე განხორციელებული ნებისმიერი ტრანზაქცია შეიძლება შეუქცევადი იყოს. როდესაც მზად ხართ გასატანად, შეიძლება დაგჭირდეთ თანხის დადასტურება თქვენს ელ.ფოსტის ან ტელეფონის ნომერზე გაგზავნილი კოდის შეყვანით. თქვენ ასევე უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენს ანგარიშზე არის საკმარისი ბალანსი ტრანზაქციისთვის და გაითვალისწინეთ თანხის განაღდების საკომისიო.

არის თუ არა რაიმე საკომისიო დაკავშირებული დეპოზიტებთან ან გატანასთან?

არა, Stake კაზინო არ იხდის საკომისიოს დეპოზიტებზე ან გატანაზე. ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გადაიხადოთ არის ბლოკჩეინის ტრანზაქციის საკომისიო, რომელიც არის სტანდარტული საკომისიო, რომელიც ვრცელდება კრიპტოვალუტის ყველა ტრანზაქციაზე და გადახდილია პირდაპირ თქვენი საფულედან. ერთადერთი დამატებითი გადასახადი შეიძლება დაწესდეს ზოგიერთ საფულეზე, ამიტომ ყოველთვის ჯობია გადაამოწმოთ რაიმე დეპოზიტის ან გატანამდე.

What is a Stake forum?

The Stake forum serves as a dedicated area within the website where users can engage in conversations on particular topics, offering a platform for exchanging thoughts and insights with fellow site users.

სარა უილიამსი
ავტორისარა უილიამსი

სლოტ თამაშების სპეციალისტი, რომელსაც აქვს გატაცება მოეტანა აზარტი და გართობა მოთამაშეებისთვის მთელ მსოფლიოში. აზარტული თამაშების ინდუსტრიაში მრავალწლიანი გამოცდილებით, სარა გახდა ექსპერტი სლოტების სფეროში და მის ცოდნას ძალიან აფასებენ როგორც მოთამაშეები, ასევე კაზინოს ოპერატორები.

რეიტინგი 4.8